NaWieszaczku.pl

...jest pustyRegulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NAWIESZACZKU.PL

 

      1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej nawieszaczku.pl, które

w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne

jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub

Mozilla Firefox.

1.3 Sprzedawcą jest firma Acco Anna Dardzyńska z siedzibą w Juszkowie przy ul. Raduńskiej 41B, NIP 604-009-25-95,

REGON 221968101, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej;

1.4 Dane kontaktowe firmy to:

 Acco Anna Dardzyńska

Juszkowo

ul. Raduńska 41b

83-000 Pruszcz Gdański 

sklep@nawieszaczku.pl

1.5 Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej.

  

 1. Zakupy, płatności i dostawa. 

2.1 Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.nawieszaczku.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż

odzieży używanej i nowej za pośrednictwem Internetu.

2.2 Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia lub osoby poniżej 18 roku życia

posiadające zgodę opiekunów oraz podmioty gospodarcze.

2.3 Wszystkie zamówienia złożone w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.4 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.5 Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej wyłącznie poprzez stronę www.nawieszaczku.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do sklepu.

2.6 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w siedzibie w Juszkowie w godzinach do uzgodnienia;

2.7 Ceny przesyłek oraz szacowany czas dostarczenia do klienta określone są w cenniku dostawy.

2.8 Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przedpłata przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
 • płatność za pomocą Transferuj.pl
 • płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem
 • płatność przy odbiorze osobistym

2.9 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

Acco Anna Dardzyńska:

ING 02 1050 1764 1000 0091 0992 9522

tytuł płatności: numer zamówienia

2.10 W przypadku braku wpłaty lub braku informacji o planowanej wpłacie w podanym wyżej terminie zamówienie zostanie anulowane.

2.11 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.12 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

 1. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

3.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

Acco Anna Dardzyńska

Juszkowo

ul. Raduńska 41b

83-000 Pruszcz Gdański 

sklep@nawieszaczku.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3.3 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam oddawane rzeczy na adres siedziby firmy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy drogą pocztową.

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

 1. Reklamacja

 

4.1 . Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży i dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o złożenie reklamacji.

4.2 Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@nawieszaczku.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

        - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,  

        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

4.4 W przypadku Reklamacji, Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu podany w pkt I Regulaminu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży (jeśli taki został wystawiony) oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.

4.5 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

4.6 Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem.

4.7 Towar przekazywany do reklamacji przez Klienta w miarę posiadanych możliwości winien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.

4.8 W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

4.9 Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży towaru konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy określonej w ust. 1 powyżej, Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu cywilnego. W takim wypadku postanowienia ust. 8 powyżej nie mają zastosowania a w ich miejsce Klientowi przysługują uprawnienia określone w art. 560 i następne Kodeksu cywilnego. 

4.10 Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane na rzecz Klienta na podstawie udokumentowanych kosztów nadania przesyłki i przekazywane na konto wskazane przez Klienta lub w wypadku braku podania numeru rachunku przekazem pocztowym na adres Klienta.

4.11 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.

4.12 Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

 1. Polityka prywatności.

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookies dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookies można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 1. Ochrona danych osobowych

Szanowny Kliencie,

doceniamy Twoje zaufanie i fakt, że powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy do ich ochrony dużą wagę, dlatego w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

I Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Acco Anna Dardzyńska, z siedzibą przy ul. Raduńskiej 41B, 83-000 Juszkowo (dalej „Acco”), operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.nawieszaczku.pl (dalej „Sklep”)

II Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@nawieszaczku.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Acco Anna Dardzyńska, ul. Raduńska 41B, 83-000 Juszkowo.

III Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na stronie sklepu.

IV Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Acco?

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

 2. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie;

 3. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu

 4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

 5. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

V Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom i Poczcie Polskiej, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Acco, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Acco przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Acco roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności)  temu podmiotowi  w celu realizacji  Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

VI Jakie masz uprawnienia wobec Acco w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem przez Acco Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu) - w przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych

 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze)

 • Sprzeciw wobec marketingu (tworzenie profilu Klienta oraz komunikacja marketingowa): W zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Twojego profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla tych celów.

 • Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni), masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Cofnięcie zgody na komunikację marketingową (newsletter): W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail:sklep@nawieszaczku.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania Newslettera, możesz to również zrobić samodzielnie, klikając w odnośnik znajdujący się w stopce każdego newslettera, bądż też kontaktując się ze Sklepem z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VII W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

VIII Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, jak również również adres pocztowy i numer telefonu) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

IX Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

 • usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

 • udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanych użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem.

X Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Firma Acco nie przetwarza Twoich danych automatycznie.


 1. Postanowienia końcowe.

 

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich bez uprzedniej zgody, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

7.5 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat

Acco Anna Dardzyńska

Juszkowo

Ul. Raduńska 41B

83-000 Pruszcz Gdański

sklep@nawieszaczku.pl

           

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. będących przedmiotem zamówienia nr ……………..

 

– Data odbioru zamówienia  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 Data …………………………………

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

...jest pusty

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czas wyświetlania strony: 0.146s